Vstupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním, přijímáte jejich podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito obecnými podmínkami, nemúžete tyto stránky navštěvovat nebo používat informace a údaje na nich obsažené.

Sídlo společnosti

Kontaktní adresa

UNIMOBILITY SA
Rte de Verbier 13
Case postale 39
1934 Le Châble / Switzerland

Prostřednictvím stránky "Kontakt" na našem webu

Odpovědným za obsah těchto webových stránekje UNIMOBILITY SA

Obsah webových stránek

Tato webová stránka obsahuje informační část a řadu interaktivních aplikací.

Za interaktivní aplikace tohoto webu se považují aplikace nabízené na nebo prostřednictvím webu Unimobility, kterými může návštěvník tohoto webu vyplnit konkrétní údaje a které mu po automatizovaném zpracování údajů zadaných návštěvníkem umožňují získat konkrétní výsledek. Příkladem toho je aplikace Uniwheels. Vzhledem k tomu, že návštěvník sám vyplňuje údaje, nemá Unimobility možnost kontrolovat přesnost údajů.

Publikace, informace a interaktivní aplikace tohoto webu jsou publikovány pouze pro informační účely, ať už tyto údaje pocházejí od samotné společnosti Unimobility nebo od třetích stran, které si vybrala. Unimobility věnuje maximální pozornost obsahu šířených informací a údajům a výsledkům automatického zpracování a pravidelně tuto stránku upravuje. Pokud data nebo aplikace nepocházejí od samotné společnosti Unimobility, používají se třetí strany, které společnost považuje za spolehlivé. Nicméně Unimobility neposkytuje žádnou výslovnou ani bezpodmínečnou záruku, pokud jde o úplnost, přesnost a včasnost údajů, aplikací a výsledků jakéhokoli automatického zpracování které jsou sděleny návštěvníkovi.

Ustanovení těchto "všeobecných podmínek a informací" se nevztahují na služby, které se řídí ustanoveními konkrétní smlouvy.

Informace poskytované na tomto webu vám poskytuje společnost Unimobility s cílem vás informovat o řadě produktů a služeb, které vám společnost Unimobility nabízí.

Unimobility si klade za cíl maximální dostupnost této stránky, ale vyhrazuje si právo přerušit přístup k ní bez předchozího varování, v případě rizika podvodu nebo zněužití, či za účelem provedení změn.

Odpovědnost

S vyjímkou případu úmyslného jednání nebo závažného zneužití na straně jeho nebo jejích zaměstnanců, nelze Unimobility považovat za odpovědnou:

  • technické obtíže, se kterými se návštěvník může na této webové stránce setkat, bez ohledu na příčinu mimo jiné včetně chyb, virů, nedostatečné kapacity uložiště, hardwerové a softwarové konfigurace návštěvníka, prohlížeč, počítačový systémy a jejich rozšíření bez ohledu na jejich povahu, která umožňuje přístup na internet a na tento web. Přizpůsobení, instalace, údržba, zabezpečení a aktualizace konfigurací hardwaru a softwaru návštěvníka, jakož i jeho počítačové systémy a jejich rozšíření zůstává odpovědností návštěvníka tohoto webu.
  • za jakékoli škody způsobené vyšší silou, jednání třetích stran, nad nimiž Unimobility nemá přímou kontrolu jako například, ale ne výlučně hypertextové odkazy na jiných webových stránkách, které nejsou pod přímou kontrolou Unimobility, které umožňují přístup na web Unimobility, nebo na web který zjevně připomíná web Unimobility.
  • za škody způsobené opuštěním této webové stránky nebo k ní dojde po opuštění této webové stránky, i když návštěvník opustí tuto webovou stránku pomocí hypertextového odkazu umístěného na této webové stránce.
  • za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené jakýmikoli informacemi a údaji a výsledky automatického zpracování, které byly návštěvníkovi sděleny na tomto webu nebo jeho prostřednictvím, a / nebo jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které může návštěvník nebo třtí strana utrpět vyvozením určitých závěrů nebo provedením určitých úkonů po kunzultaci s informacemi, daty nebo výsledky automatického zpracování sdělenými na nebo prostřednictvím tohoto webu.
  • škody které se vyskytnou během automatického zpracování údajů zadaných návstěvníkem v interaktivních aplikacích, pokud Unimobility tyto aplikace nevyvinul sám a jasně to uvede zobrazením loga nebo jiné indikace.
  • nezákonný přístup třetí strany nebo nezákonná úprava počítačového systému, programování a programovcího kódu a Unimobility softwaru nebo návštěvníka třetí stranou a z toho vyplývající přímé nebo nepřímé škody.
  • neúplnost, nepřesnost nebo neaktuálnost údajů zadaných návštěvníkem při používání interaktivních aplikací.
  • webové stránky a postupy webových stránek, které nejsou provozovány společností Unimobility

Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah webových stránek Unimobility (např. www.unimobility.eu, wwww.uniwheels.eu), informace a informativní, interaktivní a transakční aplikace, které se v nich objevují, programy, značky a loga jsou chráněny právy duševního vlastnictví společnosti Unimobility, jejich zástupců nebo dodavatelů.

Unimobility spolupracuje se spolehlivími dodavateli kteří poskytují databáze fotografií, filmů nebo jiných multimediálních aplikací. Smluvní vztah s těmito stranami je stanoven, že tito dodavatelé musí zajistit, aby aplikace a služby, které nabízejí splňovaly všechny požadavky týkající se autorských práv, práv duševního vlastnictví a souvisejících práv. Unimobility jako takové, očekává, že fotografie, filmy a multimediální aplikace, které používá nebo zpřístupňuje, se do jejího vlastnictví dostaly zcela legálním způsobem, a že je proto může používat.

Pokud však na tomto webu najdete jakékoli údaje, fotografie, filmy nebo multimediální aplikace, o nichž se domníváte že byly použity v rozporu s vašimi právy na duševní vlastnictví, autorskými právy nebo právy s nimi souvisejícími, žádáme Vás, abyste nás kontaktovali prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Rozhodné právo a jurisdikce

Všechny informace o službách a produktech zmíněné na této webové stránce a jejich zvěřejnění se řídí Švýcarským právem.

Soud v Bagnes má výlučnou pravomoc pro řešení sporů týkajících se této webové stránky, informací na této webové stránce, webových stránek a internetových stránek s nimi spojených, jakož i jejich použití návštevníkem.

Úpravy

Unimobility může tyto všeobecné obchodní podmínky a informace kdykoliv změnit, a to bez předchozího upozornění .